Xerostomia

Origem da palavra xerostomia

Do grego Xeros, seco e Stoma, boca.